Žiadosť o podporu z prostriedkov určených na činnosť VMČ Rudlová-Sásová

Základné informácie
Uveďte stručný a výstižný názov projektu
Uveďte termín realizácie projektu, v prípade že ide o dlhodobý projekt uveďte časový harmonogram projektu
Uveďte len v prípade, že ide o dlhodobý projekt
Uveďte miesto realizácie projektu
O projekte
V tejto časti charakterizuje svoj projekt, cieľové skupiny a prínos pre miestnu komunitu.
Stručne charakterizujte – popíšte projekt, jeho jedinečnosť, špecifiká…
Stručne popíšte hlavné ciele projektu a jeho pridanú hodnotu pre spoločnosť – Rudlovú-Sásovú
Stručne charakterizujte cieľovú(é) skupinu(y)
V prípade, že na projekte spolupracuje viacej subjektov (neformálnych zoskupení) uveďte túto spoluprácu
Rozpočet projektu
V tejto časti charakterizujte príjmovú a výdavkovu časť vášho projektu.
Pod seba uveďte predpokladané výdavky (položka a cena)
Špecifukujte druh predpokladaných príjmov (pod seba)
Špecifikujte nefinančné zdroje projektu (dobrovoľnícka práca, materiál ….)
Uveďte výšku požadovanej dotácie
Záverečné informácie
V tejto časti uveďte svoje kontakté informácie a skúsenosti s realizáciou podobných projektov.
Stručne uveďte projekty, ktoré ste už realizovali
Uveďte meno a priezvisko osoby zodpovednej za žiadateľa za projekt
Uveďte úplný názov žiadateľa
Uveďte právnu formu žiadateľa
Uveďte telefonický kontakt zodpovednej osoby
E-mailový adresa zodpovednej osoby
Tu je možné uviesť iné doležité skutočnosti súvisiace s predkladaným projektom
CAPTCHA code
Sem vložte vyššie uvedený kód z obrázka.