Zasadnutie VMC Rudlová-Sasová

Pozvánka

Dovoľujem si Vás pozvať na verejné zasadnutie VMČ Rudlová-Sásová, ktoré sa uskutoční dňa

8.8. 2016 o 17:00 v KC Sásová (Tatranská ul. 10, vchod od telocvične).

Program:
1, Otvorenie,
2, Informácia o stave investičných priorít za VMČ,
3, Informácia o priebežnom stave čerpania financií na podujatia (1,5 Eura), nadchádzajúce akcie,
4, Žiadosť o opravu chodníka na Pieninskej ulici,
5, Stav budovy bývalej ZŠ Tatranská (podružné merače, opravy a pod.),
6, Rôzne,
7, Ukončenie

Tomáš Štrba
podpredseda VMČ
V Banskej Bystrici 2.8.2016