Aktuality

Výzva na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov 2023

VMČ Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

Výzva na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov 2022

VMČ Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

Zasadnutie OR Rudlová-Sásová II - február 2020

Pozývame Vás na zasadnutie OR Rudlová-Sásová II, ktoré sa uskutoční ...

O nás

O spoločenstve Rudlová – Sásová

logo RUSA grayscale

Spoločenstvo Rudlová-Sásová združuje mimovládne organizácie a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich v mestskej časti Rudlová–Sásová, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech občanov a mládeže najmä v oblasti životného prostredia, kultúry, športu, v oblasti sociálnej a verejnoprospešných služieb. Zastrešuje 3 občianske združenia, dve občianske rady a niekoľko aktívnych jednotlivcov.

 

 

Hlavné ciele združenia

Podpora

 • v súlade s právnym poriadkom sa podieľať na vytváraní predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj občanov a mládeže v meste Banská Bystrica
 • prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť mimovládnych organizácií a pre koordinované presadzovanie ich spoločných záujmov

Spolupráca

 • aktívne spolupracovať s Mestom Banská Bystrica, partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, s medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech občanov a mládeže najmä v oblasti životného prostredia, kultúry, športu, v oblasti sociálnej a iných verejnoprospešných služieb
 • spolupracovať so štátnymi inštitúciami a občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú činnosť vo sfére záujmov združenia

Partnerstvo

 • v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre všestranný rozvoj mesta a činnosť mimovládnych organizácií pôsobiacich na území mesta Banská Bystrica

Členovia

Členovia združenia Rudlová-Sásová

Jana Mesarkinová
Jana Mesarkinová

Predseda

Pavol Bielik
Pavol Bielik

Podpredseda

Tomáš Štrba
Tomáš Štrba

Milan Lichý
Milan Lichý

Andrej Refka
Andrej Refka

Domka – združenie saleziánskej mládeže
Domka – združenie saleziánskej mládeže

stredisko Banská Bystrica

Laura – združenie mladých
Laura – združenie mladých

stredisko Banská Bystrica

Nezavislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová
Nezavislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová

Občianska rada Rudlová-Sásová I
Občianska rada Rudlová-Sásová I

Občianska rada Rudlová-Sásová II
Občianska rada Rudlová-Sásová II

OZ Po schodoch
OZ Po schodoch

Dokumentačné centrum Sásová
Dokumentačné centrum Sásová

Orgány združenia

Predseda
Jana Mesarkinová

Podpredseda
Pavol Bielik

Predsedníctvo
Tomáš Štrba
Jozef Kmec (Domka)
František Paluška (NOI)
Mária Nagyová (Laura)
Pavol Bielik (delegát poslancov za volebný obvod)

Kontrolná komisia
Ľubica Buranová (OR I)
Elena Puchyová (OR II)
Andrej Refka

Financovanie činnosti VMČ

Žiadosť o financovanie podujatia

Výbor mestskej časti na základe Štatútu VMČ a OR (ZD 16/2015, ZD 06/2019, ZD 25/2019) a VZN č.12/2020 (ZD 16/2020) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica podporuje činnosť na území príslušného volebného obvodu aj prostredníctvom vyčlenených finančných prostriedkov. Podmienky pre poskytnutie podpory ako aj jej mechanizmus sú nasledovné:

Žiadosti o podporu z prostriedkov určených na činnosť VMČ môže podať:

 • ktorákoľvek organizácia alebo občania pôsobiaci vo volebnom obvode Rudlová-Sásová
 • projekt musí byť realizovaný na území volebného obvodu Rudlová-Sásová
 • projekt musí rešpektovať platnú legislatívu SR a VZN mesta Banská Bystrica
 • musí spĺňať formálne náležitosti uvedené v Žiadosti o podporu

Pri posudzovaní projektov sa zohľadňuje predovšetkým:

 • miera podpory miestnej komunity, inovatívnosť a ciele projektu
 • dobrovoľníctvo
 • viaczdrojovosť financovania (vrátane nefinančných zdrojov)
 • spolupráca (“sieťovanie”)
 • referencie

Iné informácie:

 • finančné prostriedky je možné použiť v súlade s VZN o financovaní výborov mestských častí
 • o pridelení (podporení) projektu rozhoduje VMČ v zmysle svojho štatútu
 • zoznam podporených projektov (plán akcií) je verejný
 • projekty je možné podať do 6. 11. 2023 elektronicky pomocou elektronického formulára
 • bližšie info: martin.majling@gmail.com, jana.mesarkinova@gmail.com

Podmienky realizácie projektov:

 • správcom dotácie je O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová, ktoré spravuje akciu v zmysle rámcového plánu akcií (rozpočtu) VMČ
 • podporené projekty sú povinné do 7 dní odo dňa ukončenia projektu, dotáciu riadne vyúčtovať podľa požiadaviek mesta Banská Bystrica a O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová
 • súčasťou vyúčtovania je aj krátka záverečná správa o podujatí (dostupná na www.banskabystrica.sk/dotacie/tlaciva-na-dotacie-pre-vmc), ktorá bude doplnená o dokumentáciu o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.)
 • pri organizácii podujatí a tvorbe materiálov (propagačné plagáty, bannery a pod.) je nevyhnutné uvádzať erb mesta s textom „S finančnou podporou mesta Banská Bystrica“ (dostupné na www.banskabystrica.sk/agendy/ziadost-na-pouzitie-erbu-mesta-banska-bystrica) podľa požiadaviek Dizajn manuálu Mesta Banská Bystrica
 • nedodržanie týchto podmienok má za následok neposkytnutie podpory prostredníctvom VMČ a O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová

Podmienky vyúčtovania dotácie:

 • dotáciu nie je možne použiť na nákup alkoholických a tabakových výrobkov, refundáciu výdavkov uhradených v uplynulých rokoch, splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, na výšku DPH z tovarov a služieb v prípade, že žiadateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa príslušných právnych predpisov a môže si uplatniť odpočítanie DPH, ďalej na obstaranie resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, stavieb, projektovej dokumentácie, honoráre, mzdy, odmeny a odvody organizátorov podujatí
 • ak sa hradí z dotácie ubytovanie je potrebné doložiť: zoznam ubytovaných, doklad o kúpe a úhrade, údaje o počte dní, cene lôžka podľa rozpisu a podpisy účastníkov
 • pri zakúpení vecných cien a odmien  okrem dokladu o kúpe a úhrade zoznam s podpisom osôb, ktoré vecné ceny a odmeny prevzali
 • ak sa hradí poskytnutie stravy okrem dokladu o kúpe a úhrade rozpis stravy, jedálny lístok, zoznam stravovaných podľa rozpisu s podpismi účastníkov

Kontakt

Kontaktné Informácie

O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová
Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 42306124
DIČ: 2023744789

spolocenstvorusa@gmail.com
www.rudlova-sasova.sk