Aktuality

Výzva na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

VMČ Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

Deň komunitných dverí

Srdečne Vás pozývame na Deň komunitných dverí v Komunitnom centre Sásová, ktorý sa koná v sobotu 24. septembra.

Sásovských 72-hodín: Vyhlasujeme výzvu na predkladanie projektov

VMČ VO Rudlová-Sásová a Spoločenstvo Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu za účelom podpory komunitného dobrovoľníctva a zlepšenia podmienok komunity - Sásovských 72-hodín.

O nás

O spoločenstve Rudlová – Sásová

logo RUSA grayscale

Spoločenstvo Rudlová-Sásová združuje mimovládne organizácie a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich v mestskej časti Rudlová–Sásová, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech občanov a mládeže najmä v oblasti životného prostredia, kultúry, športu, v oblasti sociálnej a verejnoprospešných služieb. Zastrešuje 3 občianske združenia, dve občianske rady a niekoľko aktívnych jednotlivcov.

 

 

Hlavné ciele združenia

Podpora

 • v súlade s právnym poriadkom sa podieľať na vytváraní predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj občanov a mládeže v meste Banská Bystrica
 • prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť mimovládnych organizácií a pre koordinované presadzovanie ich spoločných záujmov

Spolupráca

 • aktívne spolupracovať s Mestom Banská Bystrica, partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, s medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech občanov a mládeže najmä v oblasti životného prostredia, kultúry, športu, v oblasti sociálnej a iných verejnoprospešných služieb
 • spolupracovať so štátnymi inštitúciami a občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú činnosť vo sfére záujmov združenia

Partnerstvo

 • v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre všestranný rozvoj mesta a činnosť mimovládnych organizácií pôsobiacich na území mesta Banská Bystrica

Členovia

Členovia združenia Rudlová-Sásová

Tomáš Štrba
Tomáš Štrba

Predseda

Pavol Bielik
Pavol Bielik

Podpredseda

Milan Lichý
Milan Lichý

Andrej Refka
Andrej Refka

Domka – združenie saleziánskej mládeže
Domka – združenie saleziánskej mládeže

stredisko Banská Bystrica

Laura – združenie mladých
Laura – združenie mladých

Nezavislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová
Nezavislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová

Občianska rada Rudlová-Sásová I
Občianska rada Rudlová-Sásová I

Občianska rada Rudlová-Sásová II
Občianska rada Rudlová-Sásová II

OZ Po schodoch
OZ Po schodoch

Dokumentačné centrum Sásová
Dokumentačné centrum Sásová

Orgány združenia

Predseda
Tomáš Štrba

Podpredseda
Pavol Bielik

Predsedníctvo
Tomáš Štrba
Jozef Kmec (Domka)
František Paluška (NOI)
Mária Nagyová (Laura)
Pavol Bielik (delegát poslancov za volebný obvod)

Kontrolná komisia
Ľubica Buranová (OR I)
Elena Puchyová (OR II)
Andrej Refka

Granty VMČ

Grantová schéma VMČ

Výbor mestskej časti na základe Štatútu VMČ a OR (ZD 16/2015) a VZN č.10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica podporuje činnosť na území príslušného volebného obvodu aj prostredníctvom vyčlenených finančných prostriedkov. Podmienky pre poskytnutie podpory ako aj jej mechanizmus sú nasledovné:

Žiadosti o podporu z prostriedkov určených na činnosť VMČ môže podať:

 • ktorákoľvek organizácia alebo občania pôsobiaci vo volebnom obvode Rudlová- Sásová,
 • projekt musí byť realizovaný na území volebného obvodu Rudlová-Sásová,
 • projekt musí rešpektovať platnú legislatíve SR a VZN mesta Banská Bystrica,
 • musí spĺňať formálne náležitosti uvedené v Žiadosti o podporu

Pri posudzovaní projektov sa zohľadňuje predovšetkým:

 • miera podpory miestnej komunity, inovatívnosť a ciele projektu,
 • dobrovoľníctvo,
 • viaczdrojovosť financovania (vrátane nefinančných zdrojov),
 • spolupráca (“sieťovanie”),
 • referencie.

Iné informácie:

 • Finančné prostriedky je možné použiť v súlade s VZN o financovaní výborov mestských častí.
 • o pridelení (podporení) projektu rozhoduje VMČ v zmysle svojho štatútu.
 • Zoznam podporených projektov (plán akcií) je verejný.
 • Projekty je možné podať do 30. 10. 2017 elektronicky pomocou elektronického formulára
 • Bližšie info: bielik@krematoriumbb.sk; strba.thomas@gmail.com

Realizácia projektov:

 • správcom dotácie je O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová, ktoré spravuje akciu v zmysle plánu akcii (rozpočtu) VMČ
 • podporené projekty sú povinné do 7 dní odo dňa ukončenia projektu, dotáciu riadne vyúčtovať podľa požiadaviek mesta Banská Bystrica a O.Z. Spoločenstva Rudlová-Sásová,
 • súčasťou vyúčtovania je aj krátka záverečná správa o podujatí ktorá bude doplnená o dokumentáciu o využití finančného príspevku (foto dokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely.

Kontakt

Pošlite nám správu

Ak máte na nás nejakú otázku, návrh, pripomienku, tak nás neváhajte kontaktovať.

odosielam...

Kontaktné Informácie

O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová
Tatranská 10,
Banská Bystrica 974 11

IČO: 42306124
DIČ: 2023744789


spolocenstvorusa@gmail.com
www.rudlova-sasova.sk