Výzva na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov 2022

Vyhlasujeme výzvu na predkladanie projektov na kalendárny rok 2022 v rámci podpory z prostriedkov určených pre Výbor mestskej časti.

Ciele výzvy

Výbor mestskej časti na základe Štatútu VMČ a OR (ZD 16/2015 a ZD 06/2019) a VZN č.12/2020 (ZD 16/2020) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica podporuje činnosť na území príslušného volebného obvodu aj prostredníctvom vyčlenených finančných prostriedkov.

Cieľom je podpora občianskych aktivít vo verejnom sektore, ktoré slúži rozvoju a aktivovaniu miestej komunity vo volebnom obvode Rudlová, Sásová. Viac informácii sa nachádza v sekcii Financovanie VMČ.

Projektové zámery treba poslať do 24.10. 2021 prostredníctvom elektronického formulára v sekcii Financovanie VMČ.