Financovanie činnosti VMČ

Žiadosť o financovanie podujatia

Výbor mestskej časti na základe Štatútu VMČ a OR (ZD 16/2015, ZD 06/2019, ZD 25/2019) a VZN č.12/2020 (ZD 16/2020) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica podporuje činnosť na území príslušného volebného obvodu aj prostredníctvom vyčlenených finančných prostriedkov. Podmienky pre poskytnutie podpory ako aj jej mechanizmus sú nasledovné:

Žiadosti o podporu z prostriedkov určených na činnosť VMČ môže podať:

 • ktorákoľvek organizácia alebo občania pôsobiaci vo volebnom obvode Rudlová-Sásová
 • projekt musí byť realizovaný na území volebného obvodu Rudlová-Sásová
 • projekt musí rešpektovať platnú legislatívu SR a VZN mesta Banská Bystrica
 • musí spĺňať formálne náležitosti uvedené v Žiadosti o podporu

Pri posudzovaní projektov sa zohľadňuje predovšetkým:

 • miera podpory miestnej komunity, inovatívnosť a ciele projektu
 • dobrovoľníctvo
 • viaczdrojovosť financovania (vrátane nefinančných zdrojov)
 • spolupráca (“sieťovanie”)
 • referencie

Iné informácie:

 • finančné prostriedky je možné použiť v súlade s VZN o financovaní výborov mestských častí
 • o pridelení (podporení) projektu rozhoduje VMČ v zmysle svojho štatútu
 • zoznam podporených projektov (plán akcií) je verejný
 • projekty je možné podať do 6. 11. 2023 elektronicky pomocou elektronického formulára
 • bližšie info: martin.majling@gmail.com, jana.mesarkinova@gmail.com

Podmienky realizácie projektov:

 • správcom dotácie je O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová, ktoré spravuje akciu v zmysle rámcového plánu akcií (rozpočtu) VMČ
 • podporené projekty sú povinné do 7 dní odo dňa ukončenia projektu, dotáciu riadne vyúčtovať podľa požiadaviek mesta Banská Bystrica a O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová
 • súčasťou vyúčtovania je aj krátka záverečná správa o podujatí (dostupná na www.banskabystrica.sk/dotacie/tlaciva-na-dotacie-pre-vmc), ktorá bude doplnená o dokumentáciu o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.)
 • pri organizácii podujatí a tvorbe materiálov (propagačné plagáty, bannery a pod.) je nevyhnutné uvádzať erb mesta s textom „S finančnou podporou mesta Banská Bystrica“ (dostupné na www.banskabystrica.sk/agendy/ziadost-na-pouzitie-erbu-mesta-banska-bystrica) podľa požiadaviek Dizajn manuálu Mesta Banská Bystrica
 • nedodržanie týchto podmienok má za následok neposkytnutie podpory prostredníctvom VMČ a O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová

Podmienky vyúčtovania dotácie:

 • dotáciu nie je možne použiť na nákup alkoholických a tabakových výrobkov, refundáciu výdavkov uhradených v uplynulých rokoch, splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, na výšku DPH z tovarov a služieb v prípade, že žiadateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa príslušných právnych predpisov a môže si uplatniť odpočítanie DPH, ďalej na obstaranie resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, stavieb, projektovej dokumentácie, honoráre, mzdy, odmeny a odvody organizátorov podujatí
 • ak sa hradí z dotácie ubytovanie je potrebné doložiť: zoznam ubytovaných, doklad o kúpe a úhrade, údaje o počte dní, cene lôžka podľa rozpisu a podpisy účastníkov
 • pri zakúpení vecných cien a odmien  okrem dokladu o kúpe a úhrade zoznam s podpisom osôb, ktoré vecné ceny a odmeny prevzali
 • ak sa hradí poskytnutie stravy okrem dokladu o kúpe a úhrade rozpis stravy, jedálny lístok, zoznam stravovaných podľa rozpisu s podpismi účastníkov